ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


IDPS s.r.o., zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593, IČO: 47537205, se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno (dále jen „my“ či „správce“), mj. jako provozovatel webových stránek http://www.idps.cz/, Vás tímto informujeme o zpracování osobních údajů. Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje a jejich zpracování
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Na našich webových stránkách http://www.idps.cz/ nejste nijak sledováni. Naše webové stránky ani služby, které poskytujeme, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.  
Dozvíme se o Vás jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom:  
·      Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
·      Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
·      Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
·      Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat; a
·      Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.    
 
I.              Zpracovávané osobní údaje
V případě, že jste naším smluvním nebo obchodním partnerem, budeme po Vás za účelem splnění smlouvy požadovat poskytnutí osobních údajů, které potřebujeme pro plnění našeho vzájemného smluvního vztahu. Těmito údaji jsou zejména:
1.     Jméno a Příjmení, obchodní jméno
2.     IČ/DIČ
3.     Adresa bydliště/adresa sídla
4.     Kontaktní údaje: telefonní spojení, email, bankovní spojení
5.     Údaje o profesní či technické kvalifikaci, jako např. dosaženém vzdělání, odbornost, certifikace ….
 
 
II.              Účel zpracování osobních údajů:
1.              Osobní údaje vyžadujeme v rámci procesu předsmluvního jednání mezi námi a Vámi, a při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které nám poskytnete, použijeme:
a)    abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám nabídku či informace, vyjádření, o které jste nás požádali (zejména: informace směřující k zodpovězení Vašich otázek či k případné realizaci Vaší poptávky/objednávky);
b)    pro účely realizace smlouvy mezi námi a Vámi (tj. uzavření a plnění vlastního smluvního vztahu);  
c)     pro plnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
d)    za účelem ochrany našich oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.   
Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou našim smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy.
III.         Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat a jako správce je zpracovávat především my osobně.
Dále se může stát, že Vaše osobní údaje můžeme předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro nás provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí zpracovatel smluvní dokumentace, externí účetní firma, externí IT správa, veřejný zadavatel).
 Své obchodní partnery a subdodavatele si pečlivě vybíráme, a tito jsou vůči nám zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.  
Osobní údaje o Vaší osobě my, ani žádný z našich obchodních partnerů a subdodavatelů, neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.
IV.            Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme plnit vzájemnou smlouvu (či poskytovat služby), a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správce osobní údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
V.             Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
1.     právo na přístup k osobním údajům;
2.     právo na opravu;
3.     právo na výmaz („právo být zapomenut“);
4.     právo na omezení zpracování údajů;
5.     právo vznést námitku proti zpracování;
6.      právo na přenositelnost údajů; a
7.     podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@idps.cz
Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 7.).  
Právo na přístupznamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmazznamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracováníznamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů.
Právo vznést námitkuznamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
Právo na přenositelnost údajůznamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018
 
V Brně, dne 25. 5. 2018                                                                                          
 
za IDPS, s.r.o.
Ing. Tomáš Nossek, jednatelNAŠE SLUŽBY