• Investor: Obec Radostice
  • Název projektu: Radostice, Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
  • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: VHS Brno, a.s. + IDPS s.r.o.
 
  • Investor: Obec Radostice
  • Název projektu: Radostice, Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV
  • Cena díla: 35,8 mil. Kč bez DPH
  • Termín plnění: 2019 – 2020
  • Zhotovitel: VHS Brno, a.s. + IDPS s.r.o.

Společnost IDPS s.r.o. realizovala v letech 2019 – 2020 projekt Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV v obci Radostice ve spolupráci se společností VHS Brno.

Předmětem stavby byla intenzifikace čistírny odpadních vod za plného provozu. Cílem projektu bylo zajištění spolehlivé likvidace odpadních vod. Realizace projektu byla ztížena špatnými základovými poměry v místech výkopů stavebních jam pro železobetonové nádrže aktivace, dosazovací nádrže a kalojem – stavební práce komplikovala vysoká hladina spodní vody v kombinaci s jílovitým podložím a také nutnost zachovat plný provoz čistírny po celou dobu výstavby.

Čistírna odpadních vod před intenzifikací již nevyhovovala požadavkům provozovatele, nádrže byly v havarijním stavu a bylo také nutné navýšit její kapacitu vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel v obci. Nově postavená čistírna se nachází ve stávajícím areálu ČOV na pravém břehu řeky Bobravy a je navržena jako mechanicko-biologická s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel.

NAŠE SLUŽBY