17.03.2022

Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám, zhoršené geologii podloží a zvýšené hladiny podzemní vody byla v rámci projektu "Kanalizace a ČOV Ketkovice" zvolena metoda bezvýkopové technologie – řízený protlak s následným zatažením potrubí. Délka protlaku - 40m, potrubí DN 250. Použitím této technologie došlo k eliminaci nebezpečí statických poruch dotčených nemovitostí.

FOTOGALERIE


NAŠE SLUŽBY