17. 2. 2021

Společnost IDPS s.r.o. realizuje poblíž toku řeky Oslavy několik vodohospodářských staveb, které významně ovlivní kvalitu životního prostředí v této lokalitě.

První z nich je projekt výstavby kanalizace a ČOV v obci Senorady, jehož realizace odstartovala již v říjnu minulého roku. V Senoradech bude vybudována síť gravitační splaškové kanalizace a kanalizačních výtlaků o celkové délce více než 4 km a zároveň budou vybudovány odbočky pro napojení přípojek pro celkem 165 objektů. V severní části obce bude vybudována čistírna odpadních vod o kapacitě 450 ekvivalentních obyvatel.

Začátkem roku 2021 odstartoval další významný projekt v této lokalitě, a to výstavba kanalizace a ČOV v obci Ketkovice. V Ketkovicích bude vybudována nová síť splaškové kanalizace a nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 700 ekvivalentních obyvatel.

Třetí stavbou, kterou v tomto regionu společnost IDPS s.r.o. realizuje, je projekt Odkanalizování obce Nová Ves. Jedná se taktéž o výstavbu splaškové kanalizace pro odvod splaškových vod z rodinné zástavby v Nové Vsi pomocí kanalizačního výtlaku do obce Řeznovice a odsud dále do čistírny odpadních vod v Ivančicích. Součástí stavby bude i výměna vodovodního řadu v některých ulicích z důvodu kolize stávajících a navržených inženýrských sítí.

Díky čistírnám odpadních vod je možné odpadní vody vyčistit v blízkosti jejich zdroje a nezávadnou vodu vypustit do blízkého vodního toku. Toto řešení zamezí znečištění přírody odpadními vodami a umožňuje návrat vody zpět do přírody bez nutnosti jejího transportu na velkou vzdálenost.

Obec Ketkovice, v níž proběhne v letech 2021 - 2022 výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

V obci Nová Ves bude v letech 2021 - 2022 probíhat výstavba splaškové kanalizace.


NAŠE SLUŽBY