• Investor: Masarykova univerzita
 • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
 • Cena díla: 574 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2018 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
 
 • Investor: Masarykova univerzita
 • Název projektu: Komplexní simulační centrum MU II
 • Cena díla: 574 mil. Kč bez DPH
 • Termín plnění: 2018 – 2020
 • Zhotovitel: IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.

Společnost IDPS s.r.o. dokončila jako generální dodavatel v srpnu 2020 výstavbu Komplexního simulačního centra MU II. SIMU je v českých podmínkách unikátní výukové pracoviště, ve kterém bude probíhat praktická výuka studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Tato nová budova poskytne podmínky pro zařazení široké škály moderních edukačních prvků do výuky.

SIMU je vstupní bránou do univerzitního kampusu v Brně v Bohunicích. Zapadá do celé koncepce moderních staveb, které se v kampuse již nacházejí, a reprezentuje prestiž Masarykovy univerzity.

Stavba se skládá ze dvou částí. Jižní část objektu je tvořena železobetonovou monolitickou konstrukcí a má celkem pět nadzemních a dvě podzemní podlaží. V podzemních podlažích se nachází technické zázemí objektu a krytá parkovací stání. V nadzemních podlažích jsou pak situovány prostory pro samotnou výuku a pracovny personálu.

Severní část objektu, kterou tvoří ocelová příhradová konstrukce o rozpětí přes 40 metrů, začíná na úrovni 3. NP a má celkem dvě podlaží. V obou podlažích jsou převážně situovány výukové prostory. Na střeše se pak nachází simulovaný heliport.

V jižní i severní části jsou uprostřed objektu situována atria. To v jižní části začíná na úrovni 2.NP a vytváří rozptylovou relaxační zelenou plochu. Severní atrium pak protíná obě podlaží přímo nad komunikací.

Pro zastřešení celého objektu byly využity vegetační střechy se suchomilnými rostlinami.

Výtvarným akcentem jsou zlaté obklady perforovaným plechem, které skulpturálně obalují podjezd nad Kamenicí a sestupují po noze podpírající objekt až k parkovišti u ulice Studentské.

Modernímu charakteru objektu odpovídá i jeho výraz a použité technologie. Cílem bylo vytvoření objektu provozně a energeticky nenáročného s využitím moderních prvků jako je rekuperace, tepelná čerpadla či fotovoltaika. Objekt je vytápěn pomocí 2 ks tepelných čerpadel o celkovém topném výkonu 346 kW, které lze v letním období použít i jako zdroj chlazení s výkonem 276 kW. Tepelná čerpadla (země/voda) odebírají teplo z 42 vrtů, které jsou cca 150 m hluboké. Výkonové špičky vykrývají tři plynové kondenzační kotle a chiller s plynulou regulací chladícího výkonu.

Prostory pro výuku jsou v objektu členěny následovně:

 • V 1. NP jsou umístěny prostory pro simulaci urgentního příjmu včetně dispečinku a simulátor sanitního vozu.
 • Ve 2. NP simulace stomatologie, pracovny asistentů a laborantů.
 • Ve 3. NP se nachází výuková a seminární část simulačního centra se dvěma přednáškovými sály, místnosti PBL (Problem Based Learning – problémově orientovaná výuka), učebny Basic Skill (nácvik medicínských praktických dovedností), seminární místnosti, pracovny vyučujících, šatny studentů, skříňové šatny.
 • Ve 4. NP se nachází patro „nemocnice“ - simulace operačních sálů, JIP a standardů, filtrů a zázemí. Simulace operačních sálů, JIP a standardu, které jsou přímo napojené na velíny, ze kterých jsou simulace řízeny. Simulace jsou snímány audiovizuální technikou. Rozbor a vyhodnocení záznamu (jádro vlastní výuky) probíhá v místnostech debriefingu.
 • V 5.NP jsou pracovny vedení SIMU a pracovny pedagogů.

Na střeše, v návaznosti na výtahové jádro, je umístěna plocha imitující heliport pro simulaci příjmu zraněných osob z vrtulníku a transport na operační trakt.

První studenti začali SIMU využívat již v podzimním semestru 2020. Do roku 2022 bude výuka probíhat ve zkušebním provozu, přičemž zapojení studentů do simulační výuky bude postupné. Od podzimního semestru 2022 bude SIMU již celou svou kapacitou sloužit k výuce na LF MU.

Vybudování Simulační centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

NAŠE SLUŽBY